Salut comunitaria

Amb data 21 de novembre s’ha signat el II Conveni laboral de la sanitat concertada del SISCAT que afecta a més de 150 entitats i a més de 50.000 professionals del sistema públic de salut de Catalunya.

Els agents que han signat el Conveni són:

  • Sindicats: CCOO, UGT I SATSE
  • Associacions empresarials: UNIÓ, CAPSS I ACES

El procés de negociació es va iniciar el 21 de novembre de 2017 i s’han fet prop de 30 reunions. Inicialment es va posar sobre la taula una plataforma unitària sindical que era una agregació dels temes que cada sindicat considerava prioritaris a la que s’hi va sumar una plataforma de les patronals. En les primeres 15 reunions es van tractar totes aquelles matèries que no suposaven increment de despesa. A partir del setembre es van començar a plantejar les qüestions d’impacte econòmic: jornada, equiparació amb Primària, salaris i IT.

Durant aquest procés es consolida l’aprovació de l’acord Hisenda amb sindicats per a la millora de les condicions retributives del personal al servei de les administracions públiques. I en aquest context, a Catalunya s’aprova el Decret Llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal de sector públic, fruit dels acords de la Mesa de la Funció Pública de la Generalitat.

Tenint en compte que la sanitat concertada forma part del SISCAT, i que en els darrers anys els ajustaments aplicats al conjunt del sector públic s’han traslladat al conjunt del sector via tarifa, la voluntat de les parts ha estat traslladar aquests increments retributius als professionals de la sanitat concertada, i avançar fermament en el procés de restitució de les condicions laborals.

Perquè aquesta voluntat i acord fos operatiu i sostenible ha estat clau conèixer l’escenari de tarifes de l’acció concertada (2018-2020) i la voluntat del Govern d’iniciar aquest procés.

En aquest context s’entra en una etapa de negociació d’un Conveni 2017-2020 (amb 2 anys d’ultraactivitat) on finalment s’arriben als següents acords:

Les taules salarials tindran per al 2018 els increments acordats en la Mesa de la Funció Pública i per als següents anys la previsió és la que consta publicada en el BOE núm. 74 de 26/03/2018.

2018: 1,825% que per al 2019 es consolida un 1,95%.

2019: entre el 2,25% i el 2,75%

2020: entre el 2% i el 3,85%

La salvaguarda que estableix el Conveni, en el cas de la política retributiva, és que els increments salarials estan vinculats als acords que s’arribi per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya no sotmès a l’àmbit laboral (sempre que la normativa pressupostaria ho permeti).

En síntesi, els increments retributius al final del període (2020) se situen per damunt de les taules del 2008 un 9,74%. La DPO continua vinculada als resultats econòmics de cada centre.

La I.T. serà compensada al 100 x 100 des del primer dia en tots els supòsits.

La Jornada de treball es redueix durant la vigència del Conveni i se situa en les mateixes hores que l’any 2008 (1.620h).

L’equiparació salarial dels metges i de les infermeres de la Primària s’efectuarà durant el 2019. El Conveni contempla la constitució d’una comissió per abordar tècnicament aquesta qüestió. Els efectes econòmics seran d’1 de gener del 2019.

També s’incorpora al Conveni la creació a cada Centre d’una Comissió -no vinculant- per estudiar els mecanismes de comunicació que garanteixin l’intercanvi d’informació entre personal d’Infermeria de serveis continuats.

S’incorporen al text els acords de la Comissió Paritària i es modifiquen diversos articles per adaptar-los a la normativa vigent. Es milloren, entre altres, aspectes de compactació de la lactància, s’incorpora l’excedència per a conciliació de la vida familiar i laboral, s’amplien els supòsits de l’excedència especial per motiu d’estudis vinculats a l’activitat de l’organització i es flexibilitza el gaudiment dels dies per matrimoni i per malaltia greu.

L’acord ha estat possible gràcies al compromís de sindicats i patronals, i amb el suport del Departament de Salut i el CatSalut, en l’objectiu de la restitució de les condicions laborals.

El conveni 2017-2020, que permet dos anys més d’ultraactivitat, significa disposar d’un escenari d’estabilitat a tres anys vista que ha de permetre encarar els reptes de present i de futur del sistema sanitari.

Des de les associacions empresarials volem manifestar el nostre compromís per seguir treballant per a un millor finançament del sistema de salut, ja que és necessari donar continuïtat a la millora de les condicions laborals i a la recuperació de la suficiència de les tarifes de l’acció concertada.

Així mateix agraïm i felicitem l’esforç de tots els membres de la Mesa Negociadora en l’assoliment de l’acord.