Covid19

DECRET LLEI 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L’esmentat Decret llei estableix el règim sancionador específic per als casos d’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per la COVID-19, i en determina les diferents tipologies d’infraccions.

Infraccions greus

A partir d’ara, es consideren infraccions greus o molt greus tant l’incompliment dels límits d’aforaments als espais tancats o a l’aire lliure com dels horaris d’obertura i tancament per a les diferents tipologies d’establiments i activitats. Les multes per a les infraccions greus aniran des dels 3.001 € fins a las 60.000 €.

Infraccions molt greus

Constitueix infracció molt greu la celebració d’actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen. En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus impliquen multes d’entre els 60.001 i els 600.000 €.

Infraccions lleus

L’incompliment de l’ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros. Aquesta categoria d’infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 €.

Així mateix, es determina que seran els ajuntaments de Catalunya i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, els qui exerciran les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.

 

Descarrega el pdf sencer del decret llei